Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Zdrowie i uroda
Kategorie
Nowości
Kontakt
INFOLINIA
801 011 078
+48 85 674 36 19
pn-pt w godz. 8-18
Bezpieczne zakupy
Zamknij [X]
Galeria
Buchalter ułomny
Buchalter ułomny
Galeria okno

Buchalter ułomny

Ocena: (Brak ocen)
Typ produktu Ilość stron: 232
Oprawa: Miękka
Dostępność:
24 godziny + czas dostawy
Cena rynkowa: 45.00
Nasza cena:

37.35

Taniej o: 7.65 zł ( 17 % )
Ilość
Dodaj do schowka

Opis książki

Buchalter ułomny
Do progu (99,00 zł) Darmowej Dostawy do kiosku Ruchu brakuje Ci 99,00 zł.
Sprawdź koszt dostawy

 • Odbiór paczki w kiosku Ruchu od 3,99 zł
 • Odbiór na stacji PKN Orlen od 8,99 zł
 • Odbiór paczki w placówce Poczty Polskiej od 8,99 zł
 • Odbiór paczki w paczkomacie od 9,99 zł
 • Paczka pocztowa (48h) od 10,99 zł
 • Kurier DPD od 12,99 zł
Psy­cho­ra­chun­ko­wość, po­ję­cie wpro­wa­dzo­ne przez au­to­ra pu­bli­ka­cji, to sys­tem czyn­no­ści po­znaw­czych, dzię­ki któ­rym czło­wiek ra­dzi so­bie z fi­nan­sa­mi: księ­gu­je i prze­li­cza pie­nią­dze. Książ­ka przed­sta­wia za­sa­dy psy­cho­ra­chun­ko­wo­ści w spo­sób kom­plek­so­wy.Jej treść mo­że za­in­te­re­so­wać każ­de­go, kto chce wy­da­wać pie­nią­dze w spo­sób ra­cjo­nal­ny, jest jed­nak przede wszyst­kim skie­ro­wa­na do psy­cho­lo­gów zaj­mu­ją­cych się psy­cho­lo­gią eko­no­micz­ną, jak rów­nież do fi­nan­si­stów świa­do­mych te­go, że psy­cho­lo­gia uła­twia zro­zu­mie­nie fe­no­me­nów eko­no­micz­nych. Przy­da się też zwy­kłym lu­dziom, bo­ry­ka­ją­cym się z co­dzien­ny­mi kło­po­ta­mi bu­dże­to­wy­mi.Au­tor przed­sta­wia tu pod­sta­wo­we twier­dze­nia teo­rii per­spek­ty­wy i wy­pro­wa­dza z nich sze­reg kon­se­kwen­cji, któ­re na­zy­wa po­stu­la­ta­mi psy­cho­ra­chun­ko­wo­ści. Do­ty­czą one księ­go­wa­nia my­ślo­we­go - przy­pi­sa­nia kwot do od­po­wied­nich ru­bryk, ta­kich jak: bi­lans otwar­cia, ru­bry­ki zy­sków, ru­bry­ki strat - oraz spo­so­bów li­cze­nia pie­nię­dzy. Zwy­kły czło­wiek jest bu­chal­te­rem ułom­nym i prze­kształ­ca wiel­ko­ści kwot zgod­nie z prze­bie­giem spe­cy­ficz­nej funk­cji psy­cho­ra­chun­ko­wej.Wy­wód opie­ra się na bo­ga­tym ma­te­ria­le em­pi­rycz­nym. Jest ilu­stro­wa­ny sce­na­mi z ży­cia sym­pa­tycz­nej pa­ry - pań­stwa G. Dzię­ki te­mu książ­kę, któ­ra opo­wia­da o spra­wach trud­nych, czy­ta się lek­ko, jak zbiór aneg­dot, nie od­czu­wa­jąc tru­du wło­żo­ne­go w prze­pro­wa­dze­nie ba­dań.Książ­ka Pio­tra Ga­spar­skie­go sta­no­wi zna­ko­mi­te źró­dło in­spi­ra­cji ba­daw­czych dla psy­cho­lo­gów, kom­pen­dium wie­dzy o su­biek­tyw­nych re­gu­łach my­śle­nia eko­no­micz­ne­go dla fi­nan­si­stów i ze­staw prak­tycz­nych po­rad do­ty­czą­cych do­mo­we­go bu­dże­tu.Piotr Ga­spar­ski - dy­plom psy­cho­lo­ga i dok­to­rat uzy­skał w Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim. Ha­bi­li­ta­cję otrzy­mał w In­sty­tu­cie Psy­cho­lo­gii Pol­skiej Aka­de­mii Nauk, w któ­rym do dziś pra­cu­je na sta­no­wi­sku pro­fe­so­ra nad­zwy­czaj­ne­go. Je­go za­in­te­re­so­wa­nia to: psy­cho­lo­gia po­znaw­cza, psy­cho­lo­gia za­cho­wań bez­piecz­nych i psy­cho­lo­gia fi­nan­so­wa. Au­tor ksią­żek ,,Czy świat jest ru­let­ką. Psy­cho­lo­gicz­ne za­sa­dy my­śle­nia ka­te­go­ria­mi ra­chun­ku praw­do­po­do­bień­stwa" i ,,Psy­cho­lo­gicz­ne wy­znac zni­ki go­to­wo­ści do za­cho­wań bez­piecz­ny­ch". Wy­kła­dał m.in. na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim, w Sz­ko­le Wyż­szej Psy­cho­lo­gii Spo­łecz­nej, w Wyż­szej Sz­ko­le Za­rzą­dza­nia i Pra­wa im. He­le­ny Chod­kow­skiej.
Recenzje książki Buchalter ułomny - przeczytaj

opinie klientów:

Szczegóły książki Buchalter ułomny
 • Tytuł: Buchalter ułomny
 • Autor: Piotr Gasparski
 • Wydawnictwo: CeDeWu
 • Oprawa: Miękka
 • Rok wydania: 2013
 • Ilość stron: 232
 • Format: 16.0x23.0cm
 • Stan: nowy, pełnowartościowy produkt
 • Model: 63382302077KS
 • Język: polski
 • Podtytuł: czyli psychologiczne zasady księgowania i liczenia pieniędzy
 • ISBN: 9788375565942
 • EAN: 9788375565942
 • Wymiary: 16.0x23.0x1 cm
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E/3, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2017 CzaryMary.pl
Mapa galerii: 1 | 2 T
Zapisz się na nasz magiczny newsletter i odbierz
Kod 7% dodatkowego rabatu ważne przez 7 dni
Kod otrzymasz tylko przy zapisie przez to okno.
Adres e-mail jest nieprawidłowy
Wyrażam zgodę przetwarzanie podanego adresu e-mail w celu wysyłania treści marketingowej przez www.CzaryMary.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. z 1997 r. Nr 133 poz. 883 z zm.).
Dziękujemy za zapisanie się na newsletter!

W ciągu najbliższych kilku minut
(z reguły 5, w wyjątkowych sytuacjach do 90 min.)
na Twój adres e-mail
wyślemy wiadomość z kodem dającym 7% dodatkowego rabatu.
Możesz skorzystać z niego jeden raz!