Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Regulamin

Regulamin obowiązujący do 25.05.2018 r. można znaleźć tutaj.

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby.

Kupujący  ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze  Sprzedającym , w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres  Sprzedającego  ( Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., ul. Kolejowa 12 E, 15-701 Białystok ).

W przypadku zrezygnowania przez  Kupującego  z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

 

REGULAMIN

§1 Definicje

 1. Adres pocztowy  - imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

 2. Adres reklamacyjny:

Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Kolejowa 12 E
15-701 Białystok

 1. Cennik dostaw  – znajdujące się pod adresem:

3.1 Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.czarymary.pl/KosztyWysylki
3.2 Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.czarymary.pl/wysyłka_za_granicę
zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

 1. Dane kontaktowe:

Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Kolejowa 12 E
15-701 Białystok

e-mail: sklep@czarymary.pl
telefon: +48 85 674 36 19

 1. Dostawa –  rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w  cenniku dostaw  znajdującym pod adresem :
  5.1 Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:  /https://www.czarymary.pl/KosztyWysylki
  5.2 Dostawa poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.czarymary.pl/a_767_wysylka_za_granice

 2. Dowód zakupu –  faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

 3. Karta produktu  – pojedyncza podstrona  sklepu  zawierająca informacje o pojedynczym  produkcie .

 4. Klient  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego  zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 5. Kodeks cywilny  – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

 6. Kodeks dobrych praktyk  – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

 7. Konsument  – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u  Sprzedającego  zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 8. Koszyk  – lista produktów sporządzona z oferowanych w  sklepie   produktów  na podstawie wyborów  Kupującego .

 9. Kupujący  – zarówno  Konsument , jak i  Klient .

 10. Miejsce wydania rzeczy  –  adres pocztowy  lub  punkt odbioru  wskazane w zamówieniu  przez  Kupującego .

 11. Moment wydania rzeczy  – moment, w którym  Kupujący  lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

 12. Płatność  – metoda dokonania zapłaty za  przedmiot umowy  i  dostawę  wymieniona pod adresem  /KosztyWysylki

 13. Prawo konsumenckie  – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.

 14. Produkt –  minimalna i niepodzielna ilość  rzeczy , która może być przedmiotem zamówienia , a która podana jest w  sklepie Sprzedającego  jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

 15. Przedmiot umowy  – produkty i dostawa będące przedmiotem  umowy.

 16. Przedmiot świadczenia  –  przedmiot umowy.

 17. Punkt odbioru  – miejsce wydania rzeczy nie będące adresem pocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez  Sprzedającego  w  sklepie .

 18. Rzecz –  rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotem  umowy .

 19. Sklep  – serwis internetowy dostępny pod adresem CzaryMary.pl za pośrednictwem którego  Kupujący  może złożyć  zamówienie .

 20. Sprzedający:

Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
ul. Kolejowa 12 E
15-701 Białystok
NIP: 542-315-11-57, REGON: 200317860, GIODO: 149527
zarejestrowany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w KRS pod numerem: 569207


KONTO BANKOWE: 26 1020 1332 0000 1102 1010 4265

 1. System  – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

 2. Termin realizacji  – podana na  karcie produktu  liczba godzin lub dni roboczych. Jestokreślona sumą dwóch liczb: czasu oczekiwania na wysyłkę oraz czasu dostawy towaru realizowanego przez przewoźnika zgodnie z informacjami zawartymi na: https://www.czarymary.pl/a_766_czas_dostawy

 3. Umowa  – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów  i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku  Kupujących .

 4. Wada  – zarówno  wada fizyczna , jak i  wada prawna.

 5. Wada fizyczna  –   niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

  1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

  2. nie ma właściwości, o których istnieniu  Sprzedający  zapewnił  Konsumenta ,

  3. nie nadaje się do celu, o którym  Konsument  poinformował  Sprzedającego przy zawarciu umowy, a  Sprzedający  nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

  4. została  Konsumentowi  wydana w stanie niezupełnym;

  5. w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynności te zostały wykonane przez  Sprzedającego  lub osobę trzecią, za którą  Sprzedający  ponosi odpowiedzialność, albo przez  Konsumenta , który postąpił według instrukcji otrzymanej od  Sprzedającego ;

  6. nie ma ona właściwości, o której zapewniał producent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że  Sprzedający  zapewnień tych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one mieć wpływu na decyzję  Konsumenta  o zawarciu  umowy , albo gdy ich treść została sprostowana przed zawarciem  umowy.

 6. Wada prawna  – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 7. Zamówienie  – oświadczenie woli  Kupującego  złożone za pośrednictwem  sklepu  określające jednoznacznie: rodzaj i ilość  produktów ; rodzaj  dostawy ; rodzaj płatności miejsce wydania rzeczy , dane  Kupującego  a zmierzające bezpośrednio do zawarcia  umowy  pomiędzy  Kupującym  a  Sprzedającym .

 

§2 Warunki ogólne

 1. Umowa  zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.

 2. Sprzedający  jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od  wad .

 3. Wszystkie ceny podawane przez  Sprzedającego  wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny  produktów  nie zawierają kosztu dostawy , który określony jest w  cenniku dostaw .

 4. Sprzedający  informuje o znanych mu gwarancjach udzielonych przez osoby trzecie dla  produktów  znajdujących się w  sklepie .

 5. Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksu cywilnego, czyli t ermin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia, a  j eżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

 6. Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkich istotnych postanowień  umowy  w celu uzyskania dostępu do tych informacji w przyszłości następuje w postaci:

  1. potwierdzenia  zamówienia  poprzez wysłanie na wskazany adres e-mail: treści zamówienia, informacji o prawie odstąpienia od umowy, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorca odstąpienia od umowy;

  2. dołączenia do zrealizowanego  zamówienia , wysłanego do wskazanego miejsca wydania rzeczy  wydrukowanych: informacji o prawie odstąpienia od umowy oraz wzoru formularza odstąpienia od umowy;

  3. faktury elektronicznej wysłanej na wskazany adres e-mail po zrealizowaniu zamówienia.

 7. Sprzedający  nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a  Kupujący  poniesie jej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzecią świadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie na odległość.

 8. Sprzedający  zapewnia  Kupującemu  korzystającemu z  systemu  poprawność działania  sklepu  w następujących przeglądarkach: IE wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu CzaryMary.pl, należy je wszystkie wyłączyć.

 9. Kupujący  może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez  sklep  w celu ułatwienia procesu składania kolejnego  zamówienia . W tym celu  Kupujący  powinien podać e-mail i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. E-mail i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez  Kupującego , który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich. Kupujący  ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w  sklepie .

 10. Sprzedający  stosuje się do  kodeksu dobrych praktyk .

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

 1. Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę.

 2. W celu złożenia  zamówienia   Kupujący  powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:

  1. dodanie do  koszyka produktu ;

  2. wybór rodzaju  dostawy ;

  3. wybór rodzaju  płatności ;

  4. wybór  miejsca wydania rzeczy ;

  5. złożenie w  sklepie   zamówienia  poprzez użycie przycisku „ Potwierdzam zakup”.

 3. Zawarcie  umowy  z  Konsumentem  następuje z chwilą złożenia  zamówienia .

 4. Realizacja  zamówienia   Konsumenta  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a  zamówienia  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty  Konsumenta  na koncie  Sprzedającego , co powinno nastąpić w terminie 30 dni od złożenia  zamówienia , chyba że  Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego .

 5. Zawarcie  umowy  z  Klientem  następuje z chwilą przyjęcia  zamówienia  przez Sprzedającego , o czym informuje on  Klienta  w terminie do 48 godzin od złożenia zamówienia .

 6. Realizacja  zamówienia   Klienta  płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu  umowy , a  zamówienia  płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu  umowy  i zaksięgowaniu wpłaty  Klienta  na koncie  Sprzedającego .

 7. Realizacja  zamówienia   Klienta  może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości  zamówienia  lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości  zamówienia  lub zgody  Sprzedającego  na wysłanie  zamówienia  za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

 8. Wysłanie  przedmiotu umowy  następuje w terminie określonym na  karcie   produktu , a dla  zamówień  złożonych z wielu  produktów  w najdłuższym terminie z określonych na  kartach   produktów . Bieg terminu rozpoczyna się z chwilą realizacji  zamówienia .

 9. Zakupiony  przedmiot umowy  jest wysyłany wybranym przez  Kupującego  rodzajem  dostawy do wskazanego przez  Kupującego  zamówieniu miejsca wydania rzeczy , wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w  §2 pkt 6.2.

 10. Na każdy sprzedany produkt wystawiana jest faktura VAT. Faktura VAT jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej, chyba że Kupujący wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 11. Akceptacja Kupującego na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa Sprzedającego do wystawiania i przesyłania dokumentów zakupu w wersji papierowej. W razie sprzeciwu Kupującego wyrażonego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty internetowej Sprzedający przekaże Kupującemu dowód zakupu w wersji papierowej, przekazując go na adres, na jaki ma zostać wystawiona faktura. 

 12. Sprzedający oświadcza, że nie będą wystawiane faktury VAT na podstawie paragonów dokumentujących zakup Produktów w Sklepie Internetowym po 31 grudnia 2019 r. przez Kupujących, którzy nabyli Produkty w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie przekazali danych koniecznych do wystawienia faktury VAT podczas składania zamówienia.

 

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

 1. Konsumentowi , przysługuje na podstawie art. 27  Prawa konsumenckiego  prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34  Prawa konsumenckiego .

 2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od  momentu wydania rzeczy , a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy  Konsument  może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do  Prawa konsumenckiego , na formularzu dostępnym pod adresem  https://www.czarymary.pl/a_768_reklamacja_i_zwroty lub w innej pisemnej formie zgodnej z  Prawem konsumenckim .

 4. Sprzedający  niezwłocznie potwierdzi  Konsumentowi  na e-mail (podany przy zawieraniu  umowy  i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy,  umowa  jest uważana za niezawartą.

 6. Konsument  ma obowiązek zwrócić rzecz  Sprzedającemu  niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

 7. Konsument  odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.

 8. Konsument  nie ponosi kosztów dostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorca nie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawa konsumenckiego .

 9. Konsument  ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 10. Sprzedający  niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez  Konsumenta  zwróci Konsumentowi  wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, a jeżeli  Konsument  wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  Sprzedającego Sprzedający  nie zwróci  Konsumentowi  dodatkowych kosztów zgodnie z art 33  Prawa konsumenckiego .

 11. Sprzedający  dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności , jakiego użył  Konsument , chyba że  Konsument  wyraźnie zgodził się na inny sposób  płatności , który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 12. Sprzedający  może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od  Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez  Konsumenta  dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 13. Konsumentowi  zgodnie z art 38  Prawa konsumenckiego  nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

  1. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi  Sprzedający  nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

  2. w której  przedmiotem świadczenia  jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  3. w której  przedmiotem świadczenia  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

  4. w której  przedmiotem świadczenia  jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  5. w której  przedmiotem świadczenia  są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

  6. w której  przedmiotem świadczenia  są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  7. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą  Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;

  8. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia

 1. Sprzedający  na podstawie art. 558§1  Kodeksu cywilnego  całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec  Klientów  z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).

 2. Sprzedający  ponosi odpowiedzialność wobec  Konsumenta  na zasadach określonych w art. 556  Kodeksu cywilnego  i kolejnych za  wady  (rękojmia).

 3. W przypadku umowy z  Konsumentem  jeżeli  wada fizyczna  została stwierdzona przed upływem roku od  momentu wydania rzeczy , przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na  Konsumenta .

 4. Konsument  jeżeli rzecz sprzedana ma  wadę , może:

  1. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że  Sprzedający  niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla  Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez  Sprzedającego  albo  Sprzedający  nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument , może zamiast zaproponowanego przez  Sprzedającego  usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez  Konsumenta  jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez  Sprzedającego , przy czym przyocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby  Konsumenta  inny sposób zaspokojenia.

 2. Konsument  nie może odstąpić od  umowy , jeżeli  wada  jest nieistotna.

 3. Konsument  jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

  1. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

  2. żądać usunięcia wady.

 4. Sprzedający  jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla  Konsumenta.

 5. Sprzedający  może odmówić zadośćuczynienia żądaniu  Konsumenta , jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

 6. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana,  Konsument  może żądać od  Sprzedającego  demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od  Sprzedającego  zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez  Sprzedającego Konsument  jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo  Sprzedającego .

 7. Konsument , który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego  dostarczyć rzecz wadliwą na  adres reklamacyjny,  a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta  byłoby nadmiernie utrudnione,  Konsument  obowiązany jest udostępnić rzecz  Sprzedającemu  w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez  Sprzedającego Konsument  jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo  Sprzedającego .

 8. Koszty wymiany lub naprawy ponosi  Sprzedający , za wyjątkiem sytuacji opisanej w §5  pkt 10.

 9. Sprzedający  obowiązany jest przyjąć od  Konsumenta  rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

 10. Sprzedający  w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:

  1. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;

  2. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;

  3. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;

  4. żądania usunięcia wady.

W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta .

 1. Sprzedający  odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat  od momentu wydania  rzeczy  Konsumentowi , a jeżeliprzedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku  od momentu wydania  rzeczy  Konsumentowi .

 2. Roszczenie  Konsumenta  o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat  od momentu wydania  rzeczy Konsumentowi , a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku  od momentu wydania  rzeczy  Konsumentowi .

 3. W przypadku, kiedy określony przez  Sprzedającego  lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od  momentu wydania rzeczy Konsumentowi Sprzedający  odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

 4. W terminach określonych w  §5 pkt  15-17  Konsument  może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli  Konsument  żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 5. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Konsumentowi  z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących  Konsumentowi , zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.

 6. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za  wady prawne  rzeczy sprzedanej stosuje się  §5 pkt  15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument  dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli  Konsument  dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

 7. Jeżeli z powodu wady rzeczy  Konsument  złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które  Sprzedający  nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

 8. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli  Sprzedający  wadę podstępnie zataił.

 9. Sprzedający  o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz  Konsumenta  wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez  Klientów  sklepu jest  Sprzedający .

 2. Sprzedający prowadząc sklep internetowy stosuje przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), oraz obowiązujące w danym czasie prawo krajowe.

 3. Kupujący oświadcza, iż:

 1. został poinformowany o prawie do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, a wycofanie zgody jest równie łatwe jak jej wyrażenie,

 2. dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, od której jest uzależnione wykonywanie przedmiotu zawieranych umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), oraz praw i obowiązków wynikających w szczególności - ale nie wyłącznie - z przepisów prawa cywilnego lub podatkowego.

 3. podano mu do wiadomości następujące informacje o administratorze danych osobowych i podstawach ich przetwarzania.

 1. Administratorem danych osobowych jest Glosel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Białymstoku, ul. Kolejowa nr 12E, KRS: 0000569207, 15-701 Białystok, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a), b) i c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

 2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wykonywane przedmiotów umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone), zawieranych przez Administratora z Kupującym, w tym akcesoryjnych umów gwarancji, jeżeli zostaną zawarte.

 3. Odbiorcą danych osobowych jest Administrator oraz inni odbiorcy, uprawnieni do ich uzyskana, a których udział wynika z natury sprzedaży w sklepie internetowym i obowiązków ciążących z mocy samego prawa na Administratorze, tj. w szczególności: usługodawcy usług przewozowych, spedycyjnych, pośrednictwa finansowego, księgowych, informatycznych, programistycznych, hostingowych; pracownicy lub usługodawcy Administratora; banki go obsługujące; organy podatkowe, sądy i prokuratury, inne organy administracji publicznej; inni uczestnicy obrotu cywilnego w relacje z którymi wchodzi Administrator a podanie danych osobowych Kupującego jest niezbędne, tj. np. załatwiający reklamacje Kupującego.

 4. Dane osobowe będą przechowywane do czasu wygaśnięcia wzajemnych praw i obowiązków Administratora i Kupującego, wynikających z przepisów praw powszechnego i zawartych przez nich umów (tj. w szczególności przedawnienia: zobowiązań majątkowych; odszkodowawczych; z tytułu rękojmi lub gwarancji).

 5. Kupujący ma prawo:

 1. żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych jego dotyczących; ich sprostowania; usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; do przenoszenia danych; w dowolnym momencie cofnięcia zgody na ich przetwarzanie,

 3. wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 1. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, oraz warunkiem zawarcia i wykonywania przedmiotu umów sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) zawartych za pośrednictwem sklepu internetowego. Kupujący jest zobowiązany do ich podania – konsekwencją niepodania danych osobowych jest niemożność zawarcia i wykonania umowy sprzedaży (lub o świadczenie usług, jeżeli takowe są świadczone) za pośrednictwem sklepu internetowego.

 2. Administrator może podejmować decyzje w sposób zautomatyzowany, w tym profilować osoby, których dotyczą dane osobowe, na zasadach aktualnie stosowanych przez Administratora. Tak podejmowane decyzje mają na celu zapewnienie lepszej obsługi tych, których dotyczą dane osobowe, tj. w szczególności w zakresie: korzystania przez nie z ich praw lub przestrzegania obowiązków; informowania o okazyjnych możliwościach nabywania towarów lub usług; promocjach i innych działaniach marketingowych. Jedynymi konsekwencjami, jakie przewiduje Administrator, są: polepszenie sytuacji osoby, której dotyczą dane osobowe, ochrona jej słusznych interesów lub umożliwienie osiągnięcia korzyści, a także zachowanie przez Administratora źródła przychodów, optymalizacja w prowadzonej działalności, korzystanie z narzędzi innowacyjnej gospodarki.

 3. Administrator planuje dalej przetwarzać dane osobowe w celu innym niż ten, w którym zostały zebrane, i informuje Kupującego, iż tym celem mogą być, w szczególności: przekształcenia własnościowe lub formy prawnej, lub cesja wierzytelności. Do powyższych celów stosuje się wszystkie objaśnienia i informacje, o których mowa w pkt. 2-10 wyżej.

 4. W przypadku udostępnienia przez Kupującego Administratorowi danych osobowych innych osób w związku z zawarciem lub wykonywaniem umów sprzedaży, Kupujący oświadcza i zapewnia, że uzyskał od nich zgodę na powyższe.

 5. Ponadto Administrator nie wyraża zgody na rozstrzyganie sporów na podstawie ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

 6. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji  zamówień  przez  sklep  zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: https://www.czarymary.pl/a_770_polityka_prywatnosci

 

§7 Postanowienia końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw   Kupującego . Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

 2. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani  Kupujący  będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

 3. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla  Kupującego  w zakładce regulamin ( https://www.czarymary.pl/conditions.php ). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej  Kupującego  obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument  uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje  Sprzedającego  o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli  Konsument  wyrazi taką wolę,rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej lub na drodze równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowego lub pozasądowego rozwiązywania sporów wskazanych przez  Konsumenta . W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.
   

Wersja 3.0 (Białystok, 25.05.2018 r.)

 


Archiwum regulaminów

Drukuj stronę
Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2020 CzaryMary.pl
Mapa galerii: 1 | 2