Magiczne Bestsellery

  |  

Promocje

  |  

Horoskop

  |  

Salon wróżb i magii

  |  

Magiczny Blog

  |  

Kontakt / O nas

  |  

Koszty dostawy

Warsztaty Qigong z Daisy Lee 23-25.08 Warszawa

Zapraszamy na warsztaty Qigong z mistrzynią Daisy Lee

23-25 sierpnia Warszawa

Mistrzyni Daisy Lee jest z pochodzenia Chinką mieszkającą na Hawajach.

Prowadzi własny ośrodek, położony na wyspie Kaua’i, w którym stosuje Qigong jako metodę wzmacniającą organizm oraz wspomagającą tradycyjne leczenie. Co roku prowadzi warsztaty w USA, Japonii, Chinach, Australii i Europie.

Jest doświadczonym nauczycielem certyfikowanym przez Qigong National Association of America, oraz amerykańskim członkiem zarządu International Qigong Science Association z siedzibą w Pekinie.

Daisy Lee oraz Francesco Garipolli sa twórcami filmu dokumentalnego o chińskich mistrzach Qigong, wyświetlanego w kilku stacjach telewizyjnych w Północnej Ameryce i obejrzanego przez ponad 100 milionów widzów, oraz kilkakrotnie nagradzanego filmu instruktażowego (dostępnego na DVD) prezentującego ćwiczenia Qigong

Daisy jest jednym z głównych nauczycieli Gaiam (organizacji propagującej zdrowy i świadomy styl życia). Jej program jest stosowany w szpitalach, szkołach, firmach korporacyjnych, a także w więzieniach, gdzie poziom stresu jest najwyższy.

Z jej programów korzystają sportowcy oraz ludzie biznesu w celu zredukowania poziomu stresu oraz zwiększenia własnej efektywności. Prowadzi również zajęcia z dziećmi, młodzieżą oraz ludźmi starszymi.

Jej autorska forma Radiant Lotus Qigong (Czikung Promiennego Lotosu) zdobyła duże uznanie i cieszy sie ogromnym zainteresowaniem kobiet na całym świecie. Styl ten łączy medyczny Qigong (jako formę samo leczenia), automasaż i akupresurę, wykorzystuje dźwięki o specyficznej wibracji stosowane w Tybecie oraz piękne, płynne ćwiczenia, które stymulują przepływ energii w kanałach energetycznych, poprawiają postawę i zwiększają jasność umysłu. Wymienione techniki lecznicze oraz wzmacniające organizm pomagają kobietom pielęgnować emocjonalną i fizyczną harmonią, wewnętrzną siłę, umiłowanie życia oraz troskę o siebie i innych. Mogą one być stosowane w leczeniu: zespołu napięcia przedmiesiączkowego, włókniaków, cyst, zaburzeń równowagi hormonalnej, uderzeń gorąca.

Filmy z pokazem form Qigong w wykonaniu Daisy Lee i nie tylko, można obejrzeć na jej kanale youtube

https://www.youtube.com/user/radiantlotus/

 

Pro­gram warsz­ta­tów mistrzyni Daisy Lee w War­sza­wie (2013):

pią­tek 23 sierp­nia, 18:00 – 19:00 — wykład otwarty
Muzeum Azji i Pacy­fiku, ul. Freta 5

Radiant Lotus Qigong jako Ścieżka Przemiany

Wykład doty­czy prak­tycz­nej natury Qigong oraz tego, jak może on zostać użyty jako narzę­dzie do oso­bi­stej trans­for­ma­cji i samouzdrawiania.

sobota, 24 sierp­nia, 9:00 — 12:00
Hotel Łazien­kow­ski ul. 29 Listo­pada 3b, sala Mała Złota na parterze

Qigong Odży­wia­nia dla Opty­mal­nego Zdrowia

Poznaj pokarmy i spo­soby ich przy­rzą­dza­nia, jakie roz­bu­do­wują naj­więk­szą odpor­ność, siłę i uzdra­wia­nie. Odży­wiaj się zgod­nie ze swoim typem ciała by wspie­rać wyda­la­nie i detok­sy­ka­cję, klu­czowe dla pro­mien­nego zdro­wia we współ­cze­snym świe­cie. Nauczysz się, które z powszech­nych ziół, przy­praw i pokar­mów uży­wać do uzdra­wia­nia i jak je przy­go­to­wy­wać; jakich pokar­mów uni­kać jeśli masz astmę, cho­roby auto­im­mu­no­lo­giczne, raka czy inne cho­roby zwy­rod­nie­niowe. Dodat­kowo nauczysz się odnaj­do­wać i prak­ty­ko­wać na klu­czo­wych punk­tach aku­pre­su­ro­wych, wpły­wa­ją­cych na tra­wie­nie i odporność.

sobota, 24 sierp­nia, 13:00 — 16:00
Hotel Łazien­kow­ski ul. 29 Listo­pada 3b, sala Mała Złota na parterze

Qigong dla Oczysz­cza­nia & Odmładzania

Forma ruchowa, która wspiera łagodną detok­sy­ka­cję narzą­dów wewnętrz­nych ciała poprzez oczysz­cza­nie pola wei qi na zewnątrz ciała. Stu­denci zgła­szają łagodną utratę wagi, popra­wie­nie tra­wie­nia, czyst­szy umysł, zwięk­szone sku­pie­nie umy­słu, zre­du­ko­waną potrzebę anty-​depressantów i środ­ków uspo­ka­ja­ją­cych, oraz poczu­cie wewnętrz­nego pokoju i ciszy. Bardzo ważny pro­gram dla tych, któ­rzy odzy­skują zdro­wie, mieli pro­blemy z uza­leż­nie­niami, lub po pro­stu życzą sobie popra­wić posia­dane zdro­wie i żywot­ność (pro­gram koedukacyjny).

nie­dziela, 25 sierp­nia, 9:00 — 12:00
Hotel Łazien­kow­ski ul. 29 Listo­pada 3b, sala Mała Złota na parterze

Radiant Lotus Kobiecy Qigong (tylko dla kobiet)

Pro­gram prze­ka­zany Daisy przez jej tybe­tań­skich i chiń­skich mistrzów, sku­pia­jący sie na opty­ma­li­za­cji zdro­wia i uzdra­wia­nia dla prak­ty­ku­ją­cych go kobiet w wieku od 15 do 115! Nauczysz się nowej pro­ce­dury potrzą­sa­nia i sta­wia­nia baniek, by wes­przeć roz­ła­do­wy­wa­nie blo­kad z głę­bo­kich warstw tka­nek ciała, jak rów­nież Tybe­tań­skich Uzdra­wia­ją­cych Dźwię­ków i Gwiezd­nej Pio­senki Kwan Yin która roz­wi­bro­wuje i wzmac­nia ciało na pozio­mie komór­ko­wym. Piękna, płynna forma ruchowa, zwana ‚Lotos Wzno­szący się z Wody’ posłuży pod­nie­sie­niu łagod­no­ści, siły i elastyczności.

Radiant Lotus Kobiecy Qigong wspiera prak­ty­ku­ją­cych w:

  • pozby­wa­niu się masto­pa­tii (dysplazji/​fibrocyst piersi)
  • rów­no­wa­że­niu emo­cjo­nal­nych „górek” i „dołków”
  • reduk­cji guzów oraz cyst w pier­siach i macicy
  • odmła­dza­niu skóry, kości i włosów
  • popra­wia­niu krwa­wie­nia mie­siącz­ko­wego & redu­ko­wa­nia skurczów
  • reduk­cji lub eli­mi­na­cji ude­rzeń gorąca
  • pod­no­sze­nia gęsto­ści kości
  • odtwa­rza­nia poczu­cia mocy oso­bi­stej & zdol­no­ści do radze­nia sobie z trau­mami i chro­nicz­nym stresem

nie­dziela, 25 sierp­nia, 13:00 – 16:00
Hotel Łazien­kow­ski ul. 29 Listo­pada 3b, sala Mała Złota na parterze

„911” — Qigong Pierw­szej Pomocy w Stresie

Naucz się pro­stych, moc­nych tech­nik Qigong opra­co­wa­nych tak, by szybko roz­ła­do­wy­wać stres i pod­no­sić odpor­ność. Te krót­kie, rów­no­wa­żące formy można uży­wać codzien­nie jako część prak­tyki relak­sa­cji i uwal­nia­nia od stresu, lub jako wzmoc­nie­nie odpor­no­ści, przy­wra­ca­jące ener­gię gdy ciało jest wyczer­pane i przy­tło­czone przez życiowe cię­żary. W pro­gra­mie jest też nauka klu­czo­wych punk­tów aku­pre­su­ro­wych, które szybko odtwa­rzają ener­gię i witalność.

Strona wyda­rze­nia na face­bo­okuhttps://​www​.face​book​.com/​e​v​e​n​t​s​/​3​3​3​5​9​5​8​4​3​4​4​0​5​84/

Zapisy i infor­ma­cje:
Roman Fier­fas, tel. 0 604 16 37 91, email: fierfas@​gmail.​com

Ser­decz­nie zapraszamy

Sklep prowadzony przez Glosel sp. z.o.o. sp.k., ul. Kolejowa 12E, 15-701 Białystok
Copyright © 2004-2020 CzaryMary.pl
Mapa galerii: 1 | 2